Základní povinnosti LTD vůči Companies House a HMRC


31.03.2017 15:20

Cílem tohoto článku určitě není vyjmenovat veškeré povinnosti a situace, do kterých se může společnost LTD, ať už hned po založení nebo později během své obchodní činnosti, dostat. Záměrem je nastínit čtenářům základní přehled, s čím by měli při založení LTD počítat, a co je čeká.

Již samotnou registrací společnosti vznikají 3 základní povinnosti vůči Companies House:

  1. Podávat 1x ročně, vždy v termínu do 14 dní od výročí společnosti, Confirmation Statement za uplynulý rok. V české legislativě by se obdoba Confirmation Statement hledala poměrně těžko. Jedná se o jakési každoroční potvrzení, že jsou informace o společnosti v rejstříku Companies House aktuální (případně jejich aktualizace), které je navíc spojeno se zaplacením správního poplatku za existenci LTD. Více informací o Confirmation Statement můžete nalézt v tomto článku.
  2. Podávat 1x ročně Annual Accounts (účetní závěrku), vždy v termínu do 9 měsíců od konce účetního období společnosti (výjimkou je první Annual Accounts, který se podává do 21 měsíců od založení společnosti). V české legislativě bychom tuto povinnost mohli připodobnit k zakládání účetní závěrky do sbírky listin. Na rozdíl od ČR je však tento úkon v Británii důsledně kontrolován a vyžadován.
  3. Informovat Companies House neprodleně o změnách jako je jmenování či rezignace ředitele, změna adresy sídla nebo změna názvu společnosti.

Dodržování těchto povinností je důsledně kontrolováno a v případě jejich neplnění pak i přísně pokutováno. Nedodání dokumentů většinou skončí likvidací firmy z moci úřední a propadnutím majetku firmy ve prospěch britského království.

Krom povinností vůči Companies House mají britské společnosti rovněž určité povinnosti vůči HMRC (britský finanční a celní úřad). Opět uvedu pouze nástin základních povinností, se kterými se dříve či později setká téměř každá LTD.

Nejzásadnější povinností vůči HMRC je povinnost LTD do 3 měsíců od zahájení podnikání nahlásit tuto skutečnost HMRC a registrovat se pro Company Tax. Případně oznámit, že je společnost neaktivní (dormant). Pozor však na to, že kritéria pro neaktivní společnost jsou poměrně přísná (společnost v podstatě nesmí ani mít business účet v bance, pokud by byl spojen s nějakými úroky nebo poplatky, pozor rovněž na podíly Vaší LTD v jiných firmách). Více o dormant statusu jsme přinesli v tomto článku.

Pokud je společnost aktivní, musí krom registrace samozřejmě i platit Corporation Tax a podávat daňové přiznání (Tax Return). Na rozdíl od ČR není ve Velké Británii jednotně stanovený účetní rok, ale každá společnost má účetní rok stanovený jinak (pokud nejsou podniknuty speciální kroky, pak v závislosti na datu registrace LTD). Např. pokud registrujete LTD k 5.7.2016, pak její účetní období budou nejpravděpodobněji končit vždy k 31.7. daného roku. Vzhledem k tomu, že daňové přiznání nesmí být podáno za období delší než 12 měsíců, nastane většinou v prvním období specifikum, kdy společnost za první rok činnosti podává přiznání dvě (5.7.2016 - 4.7.2017 a 5.7.2017 - 31.7.2017). Podání daňového přiznání probíhá výhradně elektronicky a na jeho podání je standardně 12 měsíců od konce daného účetního období, Corporation tax je však nutné zaplatit (předplatit) už o 3 měsíce dříve (9 měsíců a 1 den od konce účetního období). Nedodání nebo pozdní dodání daňového přiznání je přísně pokutováno. Za pozdní platbu jsou účtovány úroky z prodlení.

Od 6. dubna 2016 jsou bristké společnosti rovněž poviny vést registr PSC (Register of People with Significant Control)

Další povinnosti mohou vyplynout z podstaty Vašeho podnikání, obratu apod. Limity pro povinnou registraci k VAT jsou poměrně často mírně upravovány, k dnešnímu dni je základní limit £83,000. Pokud budete zaměstnávat zaměstnance nebo si vyplácet mzdu jako ředitel, je třeba se registrovat u HMRC k PAYE for Empleyer (odvody do National Insurence a daň) a pravidelně odesílat měsíční reporty atd.

© 2010-2022 BUSINESS PLACE LONDON LTD
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky